Regulamin kina OKF Iluzja

R E G U L A M I N

Kina Studyjnego OKF „Iluzja” Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina Studyjnego „OKF Iluzja” funkcjonującego w Miejskiej Galerii Sztuki . Jego celem jest zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej obsługi widzów. Do przestrzegania Regulaminu jest zobowiązany każdy, korzystający z usług Organizatora i przebywający na jego terenie.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  „Organizator” – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, z siedzibą  przy Al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa
  „Kino” – kino studyjne OKF Iluzja
  „Seans” – pokaz filmowy odbywający się w kinie
  „Wydarzenie” – transmisja satelitarna, koncert, spotkanie autorskie warsztaty, spektakl teatralny oraz inne działania o charakterze kulturalnym
  „Bilet” – dokument, uprawniający do udziału w seansie lub wydarzeniu kulturalnym
  „Widz” – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego
 2. Wejście do Kina możliwe jest po okazaniu ważnego biletu.
 3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na konkretną godzinę.
 5. Miejsce w Kinie należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
 6. Widzowie :
  a)    podlegają przepisom porządkowym zawartym w niniejszym Regulaminie oraz zasadom i przepisom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa;
  b)    ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich działania
  c)    zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp i ppoż. 
 7. W trakcie seansu filmowego oraz wydarzenia kulturalnego obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku przy pomocy kamery, aparatu fotograficznego i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
 8. W trakcie seansu filmowego oraz wydarzenia kulturalnego zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór filmu lub wydarzenia
 9.  W Kinie obowiązuje zakaz:  
  a)  wnoszenia wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych;
  b)    wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych;
  c)   wchodzenia z lodami, napojami czy spożywania posiłków itp. – dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to  ze względów zdrowotnych;
  d)    wchodzenia do pomieszczeń i miejsc nie przeznaczonych dla Widza
  e)    wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników;
  f)    dotykania ekranu projekcyjnego
  g)    palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 10. Pracownicy obsługi Kina mają prawo zażądać opuszczenia sali kinowej przez widzów, którzy nie stosują się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seansu lub wydarzenia kulturalnego
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pozostawione na terenie obiektu
 13. Na terenie Organizatora (wewnątrz i na zewnątrz) funkcjonuje system dozoru wizyjnego (CCTV),  rejestrujący i archiwizujący obraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  poz.922 tekst jednolity).

§ 2
Postanowienia szczegółowe

 1. Seanse filmowe w Kinie odbywają się według ustalonego repertuaru
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar, drukowany w środkach masowego przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu
 3. Kasa biletowa otwierana jest codziennie o godz.12:00 a zamykana 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. W przypadku wcześniejszych seansów kasa czynna jest na godzinę przed pierwszym seansem w danym dniu.
 4. Aktualny cennik biletów, okularów 3D oraz informacja o stosowanych ulgach, zniżkach, promocjach itp., dostępne są na stronie internetowej  https://www.okf.czest.pl oraz w kasie biletowej
 5. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta / rencisty.
 6. Bilet grupowy przysługuje każdemu uczestnikowi grupy zorganizowanej liczącej minimum 15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym, z opiekunem grupy
 7. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub grupowego.
 8. Rezerwacji biletów można dokonywać
  a)    bezpośrednio w kasie Organizatora
  b)    telefonicznie : (34) 324-22-20
  c)    pocztą e-mailową:  kasa@galeria.czest.pl   (rezerwacje mailowe są potwierdzane)
 9. Rezerwację należy odebrać:
  a)    najpóźniej 30 minut przed seansem filmowym
  b)    w terminie ustalonym przez Kino przed wydarzeniem kulturalnym
 10. Zakupu biletów można dokonywać również za pośrednictwem strony internetowej https://www.okf.czest.pl/
 11. Zasady zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej określa odrębny Regulamin
 12. Zakup biletów online jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez MGS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz.922 jednolity tekst)  oraz na otrzymywanie od MGS informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą        z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz. 1030 jednolity tekst).   
 13. Zamówienia seansu przedpołudniowego (dla grupy zorganizowanej) można dokonywać osobiście w biurze Kina lub telefonicznie:(34) 324-60-58 
 14. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, jej zachowanie jest agresywne i stwarza zagrożenie dla osób trzecich oraz swym wyglądem narusza ogólnie przyjęte normy higieniczne
 15. Zwrotu biletu, który stanowi druk ścisłego zarachowania (system EuroBilet), można dokonać jedynie w kasie biletowej w przypadkach, gdy:
  a)    czynność ta dokonywana jest minimum 30 minut przed określonym seansem, a Klient zobowiązany jest posiadać bilet wraz z paragonem fiskalnym,
  b)    nastąpi przerwa w seansie dłuższa niż 30 minut, niezależnie od przyczyn,        a Klient podejmie decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w seansie i zgłosi ten fakt niezwłocznie po wystąpieniu przerwy w seansie,
  c)    w każdym przypadku, gdy seans zostanie odwołany z ważnych przyczyn lub nie odbędzie się.
 16. W przypadku seansu 3D Klient otrzyma także zwrot opłaty za okulary 3D pod warunkiem nie naruszenia oryginalnego opakowania
 17. W każdym przypadku  zwracana będzie wyłącznie cena wydrukowana na bilecie,  a wszelkie inne wydatki lub koszty  (np. dojazd do Kina) poniesione przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
 18. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.
 19. Organizator wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych.
 20. Każdy Klient z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wejścia na teren  sali kinowej, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 3
 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich informacji udzielają pracownicy obsługi kina.  
 2. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.
 3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.