Regulamin sprzedaży biletów online

Widzowie, którzy chcą korzystać z Karty Klubowicza  podczas zakupów biletów online proszeni są o zgłoszenie się do kasy, w celu otrzymania unikalnego numeru uprawniającego do zniżek.(dotyczy kart wydanych przed 1.09.2020)

Regulamin sprzedaży biletów przez stronę internetową kina OKF ILUZJA

§ 1. Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów do Kina Studyjnego OKF ILUZJA poprzez stronę internetową www.okf.czest.pl.

2. Strona – oznacza stronę internetową udostępnioną pod adresem www.okf.czest.pl

3. Sprzedawca – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Al. NMP 64, NIP: 573-010-64-98, REGON: 000769960, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Częstochowy pod nr 1.

4. Kino – Kino Studyjne OKF ILUZJA mieszczące się przy Al. NMP 64 w Częstochowie.

5. Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie, możliwy do nabycia za pośrednictwem strony.

6. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony w celu zakupu Biletu.

7. Strona płatności – strona internetowa www.dotpay.pl ,obsługiwana przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu Biletów przez Użytkowników za pośrednictwem strony.

2. Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania go, przed zakupem Biletu za pośrednictwem Strony.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony, zakupu oraz realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

4. Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk Biletów zapisanych w formacie PDF.
b) wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu

§ 3. Złożenie zamówienia na Bilet

1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Strony zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez kliknięcie w ikonę „Kup Bilet” na stronie internetowej kina oraz wybór konkretnego seansu.

Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach następujących czynności:
a) wybór liczby i rodzaju Biletów
b) potwierdzenie dokonanego zamówienia (podsumowanie zamówienia)
c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego)
d) złożenie oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika o treści wskazanej na podstronie Strony.
e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”

3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia liczby miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe lub wydarzenia z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Strony.

5. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenie sprzedaży Biletów na dany seans filmowy lub wydarzenie za pośrednictwem Strony.

6.System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Kino prosi o kontakt telefoniczny z Kasą biletową Kina

7. Użytkownik, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
a) dane seansu lub wydarzenia, na który obowiązywać ma Bilet
b) dane zamówionego Biletu lub Biletów
c) informację o kosztach transakcji za zakup Biletu
d) numer transakcji
e) termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane

8. Koszt transakcji za zakup Biletów pokrywa Sprzedawca.

§ 4. Płatności
1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Strony możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Cena biletu zawiera koszt udziału w oznaczonym seansie filmowym oraz koszt transakcji internetowej. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztami transakcji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonywania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

§ 5. Dostawa i realizacja biletu

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet w formie e-mail: około 5 minut od dokonania płatności nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.

2. Użytkownik jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

3. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e- mail jest:
a) urządzenie z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF
ewentualnie dodatkowo
b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier

4. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina Studyjnego OKF ILUZJA obsługującemu salę kinową:
a) telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod
b) w przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości a w szczególności dowodu osobistego

5. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie e-mail ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB.

6. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Proszę o Fakturę VAT” oraz podać dane, niezbędne do jej wystawienia.

7. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego lub wydarzenia, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym lub wydarzeniu w Kinie poza terminem ważności Biletu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim.

§ 6. Odbiór biletu w kasie kina

1. Użytkownik, który w czasie zakupu Biletu online zaznaczył opcję „Odbierz w kasie”  lub który nie jest w stanie przedstawić Biletu do realizacji w sposób wskazany w punkcie § 5 Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Kina.

2. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przez innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.

3. Celem odbioru Biletu w kasie Kina Użytkownik powinien podać następujące dane: numer telefonu i numer transakcji.

4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do osoby uprawnionej do realizacji Biletu, Kino jest upoważnione do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości (w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz ewentualnej weryfikacji numeru telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika w Aplikacji.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji lub numeru kontrolnego Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kasie Kina kilku osób z tym samym numerem transakcji lub tym samym numerem kontrolnym Biletu, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet w kasie jako pierwsza.

§ 7. Zwrot biletu

1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
a) w przypadku odwołania seansu filmowego którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut.

b) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Kina. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu, z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

2. Kino umożliwia dokonanie zwrotu biletów zakupionych w opcji online w sytuacji innej, niż wymieniona w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Zwrot biletu może nastąpić najpóźniej pół godziny przed seansem. W przypadku zwrotu biletu z przyczyn nie leżących po stronie Kina, Kino potrąca od kwoty zwrotu koszt transakcji w wysokości 1 zł od biletu.

3. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

4. Użytkownik winien zgłosić zwrot Biletu w formie wiadomości e-mail na adres: kasa@galeria.czest.pl, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
a) wpisać jako tytuł wiadomości „Zwrot Biletu”.
b) Zamieścić jako załącznik wypełniony formularz zwrotu biletu (strona nr 7 Regulaminu)
c) Zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF

5. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu i jego pozytywnego rozpatrzenia, Użytkownik otrzyma zwrot płatności na konto nie później niż 14 dni od zgłoszenia. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma zwrotną informację o przyczynach nieuwzględnionego zwrotu.

§ 8. Procedura reklamacji

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kina OKF ILUZJA Ustala się następujący adres: kasa@galeria.czest.pl  

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.

3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 1 §7 Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina OKF Iluzja nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom.

3.  Kino zastrzega sobie prawo do:
a) jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywania zmian i modyfikacji bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach
b) czasowego zawieszenia działania Strony i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Stronę, przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.

4.  Kino nie odpowiada za
a) ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkowników
b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony bądź ich czasowej niedostępności
c)  jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze Strony

5.   Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Kina.